prezenty minimum
Minimum zamówienia
100 szt.
logo
Możliwość
personalizacji
Oferta
indywidualna

Zasady współpracy firmy Robimy Prezenty Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami umowy kupna-sprzedaży i przy zamawianiu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych. 
1.2. Ceny przedstawione w ofercie dotyczą ilości 100 sztuk zestawów. 
1.3. Minimalna ilość zamówienia to 100 sztuk zestawów jednego rodzaju.
1.4. Podane ceny są wartością netto i nie zawierają kosztów transportu. Koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie. 
1.5. Termin realizacji zamówienia to 20 dni roboczych. Termin może być dłuższy i wymagać indywidualnego ustalenia. 

2. Zamówienia 
2.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest skuteczne przekazanie do Robimy Prezenty Sp. z o.o. pisemnego, podpisanego czytelnie i z pieczęcią firmową zamówienia, zawierającego klauzulę o treści: "Akceptuję znane mi Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy Robimy Prezenty Sp. z o.o.". 
2.2. Dodatkowo złożone zamówienie wymaga potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji i przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem e-mail lub faksu przez firmę Robimy Prezenty Sp. z o.o. 
2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w "Zasady współpracy firmy Robimy Prezenty Sp. z o.o". 
2.4. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane. 
2.5. W przypadku korzystania z usług znakowania wymagana jest akceptacja projektu do druku, stanowiącego załącznik do zamówienia. 

3. Warunki płatności 
3.1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zlecenia, o ile nie postanowiono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 50% wartości brutto. 
3.2. Dostarczenie towaru następuje po dokonaniu wpłaty pozostałych 50% wartości brutto zamówienia, o ile nie zostało uzgodnione inaczej.
3.3. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę Robimy Prezenty Sp. z o.o. przy realizacji tego zamówienia. 
3.4. W przypadku przekroczenia terminu płatności firma Robimy Prezenty Sp. z o.o. ma prawo naliczania odsetek za zwłokę. 
3.5. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Robimy Prezenty Sp. z o. o., do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar. 

4. Reklamacje 
4.1. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą zostać zgłoszone do firmy Robimy Prezenty Sp. z o.o. w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. 
4.2. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia. 
4.3. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, firma Robimy Prezenty Sp. z o.o. zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów. 
10.3. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. 

5. Postanowienia końcowe 
5.1. Oferta przedstawiona na stronach internetowych ma charakter informacyjny. Dane w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem firmy Robimy Prezenty Sp. z o.o. 
5.2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę Robimy Prezenty Sp. z o.o. produktów w materiałach reklamowych, stronie www.robimypreznety.pl, Firma Robimy Prezenty Sp. z o.o. ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego. 
5.3. Materiały prezentowane w ofercie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od produktu ostatecznego.